Tag Archive for men’s shirt

Kołnierz i krawat- męski świat
Collars and ties equals mens world /english version/

Po paru wpisach, luźno dotyczących mody męskiej, pora na powrót do formalnego wizerunku męskiego.
Kołnierz plus krawat to najważniejszy element aranżacji stroju męskiego, pierwszy akcent, na który zwracamy uwagę patrząc na mężczyznę.

W pierwszej kolejności należy pamiętać, że typ kołnierza jaki występuje przy koszuli, jest podstawowym elementem, który mężczyźnie doda lub ujmie kilogramów. Ten element formalnego stroju męskiego może doskonale „ubrać” mężczyznę, jak i w złym wydaniu, całkowicie zepsuć jego wizerunek. Kiedy kołnierz jest już dobrany do kształtu twarzy, a proporcja dekoltu marynarki  dobrze się komponuje, nadchodzi chwila kiedy trzeba do kołnierza w koszuli dobrać krawat. To zazwyczaj  trudny moment chyba, że sprzedawca doskonale przygotowany do tematu, doradzi w wyborze. Warto znać parę podstawowych zasad dotyczących tej szalenie istotnej sprawy przy prezentacji naszego wizerunku.
Postaram się ująć w pewien schemat zasady dotyczące doboru kołnierza do twarzy i krawata do kołnierza.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kołnierz KENT:
pasuje do każdego typu twarzy. Jednak trzeba pamiętać, że różki w mniejszym rozstawie pasują do bardziej owalnej twarzy, a te nieco szerzej rozstawione, do twarzy pociągłej.
Krawat do Kenta-nie za szeroki . Jeżeli różki kołnierza są rozstawione wąsko, dobieramy wąski krawat /6 cm lub nawet 4 cm/ tzw śledzik. Wiązanie krawata musi być pojedyncze tak, by węzeł krawata nie był za szeroki.

krawat, kołnierz, koszula męska, co do krawata, jaki kołnierz do koszuli

 

 

 

 

 

 

 

 

Kołnierz HAI:
Ten kołnierz z założenia ma szeroko rozstawione rogi. Kołnierz Włoski i Cat Away to też kołnierze typu Hai. Ten kołnierz doradzałbym Panom o twarzy okrągłej i owalnej. Jednak Włosi uważają. że to właśnie ten typ kołnierza jest najbardziej elegancki, zatem cały polityczny establishment zazwyczaj zakłada ten kołnierz. Do Haia zakładamy krawaty od 6 cm do nawet 12 cm. Szerszy krawat wybieramy wtedy, gdy trendy tak zalecają lub mamy szczególną okazję np. ślub. W tym przypadku dobrze jest mieć na sobie kamizelę. O modzie ślubnej napiszę jeszcze w innym poście. Do tego kołnierza wiążemy szerokie, podwójne węzły krawatowe.

 

piękne kołnierze, elegancki kołnierz w męskiej koszuli, krawat do kołnierza, dress code

 

 

 

 

 

 

 

Kołnierz BUTTON DOWN  /BD -/na guziki :
Często padają pytania czy Button Down łączymy z krawatem-oczywiście- po to zostały w nim zastosowane guziki.
BD może występować także z krytym guzikiem, zapinanym od spodu. Kołnierz ten ma za zadanie trzymać krawat lub muchę tak, by się nie przesuwała. Do tego kołnierza zestaw z muchą zaryzykowałabym obecnie jedynie w stylizacji casualowej. Ten kołnierz także doskonale prezentuje się bez krawata. Guziki mogą stanowić element dopełniający i mężczyzna z rozpiętym guzikiem stójkowym  też wygląda elegancko. Pamiętajmy, że taką koszulę nosimy w określonych, mniej formalnych sytuacjach.

kołnierz na guziki,kołnierz button down, czy do kołnierza z guzikami zakładamy krawat

 

 

 

 

 

 

 

Do małych kołnierzyków typu Small zakładamy krawaty spaghetti, wąskie 2-4 cm. To propozycja dla młodych chłopców np. na studniówkę lub szczupłych mężczyzn.

na studniówkę, mały kołnierz, wąski krawat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Typów kołnierzy przy koszuli męskiej jest sporo. Najważniejszą zasadą jest odpowiednie dopasowanie proporcji tych elementów tak, by sprawiały, że wyglądamy dobrze i proporcjonalnie.

Krawat Kaskadowy
lub z wiązaniem imitującym Fular zalecam do kołnierzy typu Hai. Jest to doskonałe rozwiązanie dla Pana Młodego, na ślub. Te krawaty zazwyczaj sprzedawane są z gotowym węzłem i zapinane podobnie jak mucha nie wiązana i często w parze z poszetką z tej samej tkaniny. Dodam przy okazji, że prawdziwy fular to chustka, wiązana przy szyi w specyficzny, ozdobny węzeł. Szalenie elegancka jest też wiązana mucha -jednak z doświadczenia wiem, że Panowie często unikają trudności, wynikających z nauki wiązania tych elementów i wybierają gotowe rozwiązania:)

Mucha

Jeszcze parę słów na temat muchy. Ona też jest elementem, który musi być dopasowany do twarzy  i kształtu kołnierza. Do muchy nie polecam kołnierza typu Hai-po prostu nie prezentuje się dobrze i nie jest do niej przeznaczony. Kołnierz łamany /Wings/ to kołnierz specjalnie do muchy zaprojektowany. Nosimy go zarówno pod muchą jak i z wypuszczonym rogiem w zależności od skali tego kołnierza i efektu, jaki chcemy osiągnąć. Kołnierz Kent też pasuje do muchy, jednak ten nosimy pod muchą. Trzeba  pamiętać o podstawowej zasadzie-duża mucha do wąskiej i szczupłej twarzy, mniejsza do okrągłej i owalnej.

mucha, bow tie, kołnierz, collar, mens shirt, dress code, mens wear

 

 

 

 

 

 

 

 

TYPY POPULARNYCH WĘZŁÓW KRAWATOWYCH:
typ                      szerokość                                   z jakim kołnierzem
four in hand           pojedynczy, prosty,wąski                  kent, hai, button down
podwójny                szerszy                                                   kent, hai
pół windsorski       pojedynczy, węższy                             hai, szerszy kent
windsor                  podwójny, grubszy                              hai, szerszy kent
shelby                     szerszy, asymetryczny                        kent

Zasady, których należy przestrzegać:

Kołnierz BD  zawsze musi mieć zapięte guziki, nawet w aranżacji casualowej.

Jeżeli krawat jest z grubszej tkaniny, najlepiej zastosować węzeł pojedynczy.

Krawat jest obowiązkowy w stylu Formal, jednak w Smart Casual możemy z niego zrezygnować.

Krawat wywiązany, sięga do klamry paska, nie może być ani za długi, ani za krótki.

Zawsze dobieraj kołnierz i krawat tak, jakbyś był spikerem telewizyjnym- to elementy, które naprawdę wpływają na Twój wizerunek:)

O typach kołnierzy pisałam w poście, do którego wrzucam link poniżej.

http://whiteconceptshirt.pl/?p=106

Jeśli macie pytania piszcie, ja chętnie na nie odpowiem.

Pozdrawiam Beata Rajczak

foto: printerest

 

After a few entries related to men’s fashion, it’s time to return to the formal male image.A collar and a tie are the most important elements of the arrangement of the male outfit, the first accent, which draws our attention when we look at a man. First of all, it should be kept in mind that the type of collar that is present on a shirt is an essential element that will add or take a few pounds away. This element of a male formal outfit can either perfectly „dress” a man or completely ruin his image. When the collar has been matched to the shape of the face and the proportion of the jacket neckline is appropriate, there comes a moment when you need to match the collar with a shirt collar tie. It is usually a difficult moment, unless the perfectly prepared seller will advise what to choose. It is worth to know some basic rules regarding this extremely vital matter regarding the presentation of our image. I’ll try to include a kind of pattern of the rules concerning the selection of the collar to face and a tie to the collar.

KENT Collar:
It fits every type of face. However, one must remember that the points in a smaller spacing fit into a more oval face, and those slightly wider apart- elongated face. Tie to Kent-not too wide. If the points are spaced narrowly, we select a narrow tie / 6 cm or even 4 cm / The knot must be single so that it is not too wide.
HAI Collar:
This collar is supposed to have wide-spread points. Italian collar and Cat Away are also Hai type collars. I will recommend this collar men of round and oval faces. However, the Italians believe that this type of collar is the most elegant, so the entire political establishment generally wear it. Hai matches ties from 6 cm up to as much as 12 cm. We choose a wider tie when it is trendy
or on a special occasion such as wedding. In such a case, it is good to wear a vest. I will write about the wedding fashion in another post. In the case of Hai collar we tie double wide knots.
Collar BUTTON DOWN / BD/:
People often ask whether we can mix Button Down with a tie- of course-that is why it has buttons. BD may also occur with hidden buttons, fastened underneath. This collar is designed to hold a tie or a bow tie so that they do not slide. This collar goes together with a tie, yet currently I would risk a bow tie only in a casual styling. It looks great also without a tie. Buttons may provide a complementary element and a man with an unbuttoned stand-up collar button also looks elegant. Let us remember that this kind of shirt we wear in specific, less formal situations.
For Small collar type we wear narrow ties, which are 2-4 cm. It is a suggestion for young boys going to the prom.
There is a great deal of collar types. The most important rule is to fit the proportions of the elements so that they make us look good and proportionate.
Scrunchy Tie
or one with a bond imitating Foulard is recommended with the Hai collar. It is a perfect solution for the groom, on the wedding day. Those ties are usually sold with the ready-made knot and fastened just like a bow tie, often go in line with a pocket square of the same fabric. I should add, by the way that the real foulard is a scarf, tied on the neck in a specific, decorative knot. Extremely elegant is also a tied bow-but from my own experience I know that gentlemen often avoid the difficulties connected with learning how to bind these elements and choose ready-made solutions 🙂
Just a few words about THE BOW TIE. It is also an element that must be matched to the shape of the face and collar. I would not recommend a bow with the Hai-collar type because it just does not look good and is not intended for it.
Wing Collar
is a collar specially designed to go in line with a bow tie. We wear it both under the bow and on it, depending on the size of the collar and the effect we want to achieve. Kent collar also fits the bow, but we wear this one under the bow. You have to remember the cardinal rule-a big bow matches a narrow and slim face, the smaller one matches the round and oval face.
POPULAR TYPES OF TIE KNOTS:
 type                             width                                collar
 four in hand                      single, straight, narrow        kent, hai, button down
 double                                wide                                           kent, hai
 semi Windsor                   single, narrow                         hai, wide kent
 Windsor                             double, thick                           hai, wide kent
 Shelby                                wide, asymmetric                   kent
 
Rules that should be followed:
BD collar must always have the buttons done, even in a casual arrangement.
If the tie is made ​​of thick fabric, it is best to use a single knot.
A tie is obligatory in the Formal style, yet we can give it up in the Smart
Casual.
A tie reaches the belt buckle, can be neither too long nor too short.
Always select the collar and the tie as if you were a television
announcer-these are the elements that really affect your image 🙂
I have written about collar types in a post to which I give you a link
below. http://whiteconceptshirt.pl/?p=106
If you have any questions, please write, I will be happy to answer.
Yours, Beata Rajczak
photo: printerest

 

 

Białe kołnierzyki

Jaki kołnierz do jakiej twarzy?

Jednym z najistotniejszych elementów męskiego stroju jest z pewnością koszula, a w koszuli kołnierz. Dlaczego jest tak istotny? Ponieważ to on wpływa na fakt, jak będzie wyglądać nasza twarz: czy dodamy sobie optycznie kilogramów czy potrafimy dobrze zachować proporcje kształtu kołnierza do twarzy. Jeżeli chcemy wyglądać idealnie to na rysunku poniżej przedstawiam prostą i złotą zasadę doboru tego elementu do aparycji – twarz okrągła to kołnierz typu kent, najbardziej uniwersalny, z niezbyt szerokim rozstawem rogów. Powinny one być skierowane zdecydowanie w dół. Przy twarzy pociągłej, szczupłej najlepszym kołnierzem będzie tzw hai-kołnierz z rogami prawie w poziomie. Do twarzy o kształcie regularnym założyć można każdy typ kołnierza.

Jaki krawat do jakiego kołnierza?

Krawat pod kołnierzem także jest bardzo istotny. Musi mieć odpowiedniej szerokości wiązanie supła krawatowego.

Pod kołnierz kent z niewielkim rozstawem rogów zakładamy nie za szeroki krawat, maksymalnie 8-10 cm, z wąskim wiązaniem np. prosty four in hand.

Do kołnierza hai najlepszy będzie szeroki krawat, 12 cm, z szerokim węzłem np. windsorski lub  skrzyżowany.

O węzłach krawatowych napiszę w innym poście. Tu dodatkowo zamieszczam typy kołnierzy jakie mogą występować w koszulach tak, by każdy mężczyzna, który je przejrzy wiedział,  w jakim będzie prezentował się korzystnie.

Pozdrawiam Beata

One of the most important elements of the male attire is certainly a shirt, and the shirt collar. Why is it so important? Because it
affects the way how our face will look like: either we will  visually add a few kilogrammes or will be able to properly maintain the proportions of the shape of the collar to the face. If you want to look perfect look at the figure below, which presents a simple golden
rule for the selection of the collar to the appearance – round face requires a kent type of collar, the most universal, with  not very wide corner spacing. They should definitely be directed downwards. For an oblong, thin face, the best collar will be a hai -collar with almost horizontal corners. For a regular-shaped face  one can wear any type of a collar.
A tie under the collar is also very important. It must have  the adequate width of tie knot. Under the kent type collar with a narrow corner spacing we should not wear  too wide tie, up to 8-10 cm, with a narrow knot, such as a simple four in hand. For the wide hai collar the best will be a wide tie, 12 cm, with a wide knot, for example a Windsor type , or a cross knot.
I am going to write about tie knots in another post. Here I also put additional types of collars that may occur in the shirts, so that every man who looks them through will know in which he presents favourably. Beata

 

This site uses cookies. Find out more about this site’s cookies.