The Power of Colour

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kolor odgrywa w naszym życiu szalenie ważną rolę. Wpływa na nasz nastrój i podobno nawet na nasze zachowania, komunikuje do naszej podświadomości pewne informacje. Kolor w sztuce i w modzie jest podstawą. Kolor to też pora roku.
Podczas mojej pracy często wykorzystuję katalogi Pantone, bo właściwie to najbardziej powszechny język kolorystyczny w naszej branży.
Kolor posiada parę współrzędnych-stopień intensywności, natężenia, jasności. Kolor w sobie może mieć ogromną ilość odcieni. Mając do czynienia z najlepszymi aparatami fotograficznymi świata nie wiemy, że nie przystają one w żadnym stopniu do postrzegania odcieni przez nasze oko. Ono podobno potrafi rozróżnić ok. 60 mln. odcieni /szok/. Takie informacje podaje firma PANTONE. Podczas szkolenia  o zarządzaniu  kolorem w modzie, zorganizowanemu dzięki firmie Promedia w BCC w Warszawie  Carola  Seybold – dyrektor na Europę Afrykę i Bliski Wschód w firmie Pantone, informuje o wiodącej kolorystyce w nadchodzących sezonach, ale także o działaniu barw w branży modowej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kolor można zmierzyć….

 

Jak łączyć barwy w najbardziej optymalne zestawy, przyjemne dla oka i psychiki?
Jak dobierać kolor w oznakowaniu graficznym firm, by działały na klienta tak, jak dana branża chce działać?
Pantone posiada też elektroniczne gadżety, które mierzą kolor nawet z ekranu komputera.
Nasze decyzje zakupowe w 70% podejmowane są przecież w oparciu o kolor.
Pantone stworzył język uniwersalny dla ludzi pracujących kolorem, ponieważ każdy kolor ma swój numer.
Ja na temat koloru mam parę własnych teorii:
Kolor ma płeć /może być  w odcieniu żeńskim, męskim a nawet nijakim:).
Kolor wpływa w sposób zdecydowany na mój nastrój.
Kolory zależą od innych kolorów /relatywizm barwny/-zupełnie jak ludzie…
a dziś paznokcie pomalowałam energetyczną czerwienią Formula Red 19-1763 TPX  🙂  Polecam.

 

   Colour plays an extremely important role in
our lives. It affects our mood and apparently even our behavior. It  communicates with our subconsciousness. Colour
is essential in art and fashion. Colour also reflects the time of year.
At my work I often use Pantone catalogues, because it is actually the most
common language of colour in our industry.
It is defined by a degree of intensity and brightness. One colour itself can
have an enormous number of shades. The best cameras in the world are in no way
a match for the perception of tones by our eye. It is said to be able to
distinguish about 60 million shades / shocking /. Such claims are made by the PANTONE
company. During a training on the management of colour in fashion, which was organized
by Promedia company in BCC in Warsaw, Carola Seybold – the Director for Europe,
Africa and Middle East in the Pantone company, talked about the leading colour
in the coming seasons and  the effects of
colours in the fashion industry.
Color can be measured ….
How to combine colours in the
most optimal arrangements, pleasant to the eye and psyche? How to choose the
colour of the companies’ trademarks, logos and graphic signs in order to have
the exact effect on the client as the branch wants it to be?
Pantone has also electronic gadgets that measure colour even from a computer
screen.  70% of our purchase decisions are made on the basis of colour.
Pantone has created a
universal language for people working with colour, because every colour has its
own number.
As regards colour I have a
number of my own theories:
Colour has  a sex/gender, it can
be in the shade of the feminine, masculine and even neuter:). Colour definitely
influences my mood.
Colours depend on other colours / colour relativism /-just like people …
and today I painted my fingernails
with energetic red Formula Red 19-1763 TPX 🙂  which I highly recommend.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

This site uses cookies. Find out more about this site’s cookies.